BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIII/140/04

z dnia: 15 października 2004 r.
w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedwabne.
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust 1 pkt. 8 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 13 pkt. 2 Ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć logopedy w ilości – 20 tygodniowo.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 gru 2004 08:29
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1165 razy