BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIII/139/04

z dnia: 15 października 2004 r
w sprawie: ustalenia ,,Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedwabne , oraz podziału środków na nagrody pomiędzy organem prowadzącym a dyrektorami szkół, a także tryb zgłaszania kandydatów do nagród.”
Na podstawie art.49 ust. 2 i w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, oraz art. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2004 r o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. 179, poz. 1845) i art. 7 ust. l pkt 8 i art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) uchwala się, co następuje :
§ 1. Ustala się „Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedwabne, podział środków na nagrody pomiędzy organ prowadzący a dyrektorów szkół, także tryb zgłaszania kandydatów do nagród” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki

Załącznik
do Uchwały Nr XXIII/139/04
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 15 października 2004 r.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA JEDWABNE, ORAZ PODZIAŁU ŚRODKÓW NA NAGRODY POMIĘDZY ORGANEM PROWADZĄCYM A DYREKTORAMI SZKÓŁ, A TAKŻE TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO NAGRÓD.
§ 1. 1. Regulamin określa tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w
budżecie Gminy Jedwabne w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych
wynagrodzeń osobowych.
2. Z funduszu nagród, o którym mowa w ust. l przyznawane są nagrody organu prowadzącego /Burmistrza / oraz nagrody Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem zasady, iż:
1) 80% funduszu nagród przekazywane jest bezpośrednio do budżetów szkół z
przeznaczeniem na nagrody Dyrektora.
2) 20% funduszu nagród przeznacza się na nagrody Burmistrza.
3. Rada Miejska może dokonać zwiększenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody, o których mowa w ust. 2.
4. Nagrodę może otrzymać nauczyciel szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Jedwabne.
5. Nagrody mogą być przyznawane w dniu 14 października każdego roku z okazji Dnia
Edukacji Narodowej lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
§ 2. 1. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w szkole co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych.
2. Nagrodę nauczyciel może otrzymać co roku.
3. Nauczyciel któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis
umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

§ 3. Burmistrz Jedwabnego przyznaje nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek.
1. Z wnioskiem może wystąpić :
1) w stosunku do nauczyciela, w tym także w stosunku do nauczycieli i pełniących
funkcje kierownicze w szkole, za wyjątkiem Dyrektora Szkoły - Dyrektor Szkoły i
Rada Pedagogiczna.
2) w stosunku do Dyrektora Szkoły - Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Wniosek o nagrodę Burmistrza składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu.
3. Nagroda Burmistrza Jedwabnego może być przyznawana nauczycielowi za:
1) liczące się w skali Gminy osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczo-
opiekuńczej;
2) podejmowanie nowatorskich działań doskonalących praktykę szkół oraz rozwijających
teorię pedagogiczną, opracowanie autorskich programów i publikacji;.
3) udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami
mającymi trudności w nauce;
4) osiąganie dobrych wyników nauczania, potwierdzonych w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne;
5) doprowadzenie uczniów do udziału w konkursach lub olimpiadach na szczeblu
wojewódzkim lub centralnym;
6) udział w powiatowych i wojewódzkich przeglądach dorobku artystycznego i
sportowego;
7) poprawianie bazy dydaktycznej szkół przy minimalnym nakładzie środków,
pochodzących z budżetu oświaty;
8) przejawianie dużej troski o dobro ucznia i jego godność osobistą;
9) organizowanie współpracy szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia. Policją,
organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania
przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży;
10) wyróżniające sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
11) właściwe, godne upowszechniania kierowanie zespołem nauczycielskim
i pracownikami administracyjno-obsługowymi;

12) znaczący udział w pracach na rzecz gminy;
13) organizowanie imprez artystycznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych
w środowisku;
14) opracowanie i wdrożenie autorskich programów lub form nauczania;
15) wyróżniające gospodarowanie środkami finansowymi i mieniem szkoły;
16) znaczący wkład w pozyskaniu środków pozabudżetowych i prawidłowe
gospodarowanie nimi;
17) współpracę z samorządami wszystkich szczebli oraz organizacjami i instytucjami;
18) inne znaczące osiągnięcia, ze względu na specyfikę szkoły.

4. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza powinny być złożone w terminie do dnia 30 września danego roku w przypadku wnioskowania o nagrodę z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.
5. Aktu wręczenia Nagród Burmistrza dokonuje Burmistrz , Zastępca Burmistrza , bądź
osoba przez niego upoważniona.
§ 4. 1. Nagrodę Dyrektora Szkoły przyznaje oraz ustala jej wysokość Dyrektor Szkoły, przy czym wysokość nagrody Dyrektora Szkoły nie może przekraczać 80% wysokości nagrody Burmistrza .
2. Nagroda Dyrektora Szkoły może być przyznana, jeżeli nauczyciel;
1) posiada wyróżniające osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub mającymi
trudności w nauce;
2) stosuje aktywne metody nauczania;
3) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub mającymi
trudności w nauce;
4) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone udziałem uczniów w konkursach,
olimpiadach przedmiotowych, zawodach i festiwalach;
5) angażuje się w sprawy szkoły, organizuje i prowadzi uroczystości szkolne, imprezy
kulturalne i sportowe;
6) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji życiowej;
7) podejmuje działania integrujące klasę i aktywizujące uczniów;
8) troszczy się o dobro ucznia i jego godność osobistą,
9) systematycznie doskonali własne umiejętności dydaktyczne i wychowawcze, bierze
udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
10) udziela pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w
zawodzie nauczyciela,
11) aktywnie i systematycznie współpracuje z innymi szkołami, instytucjami
oświatowymi, kulturalnymi oraz samorządem lokalnym;
12) podejmuje działania angażujące rodziców w życie szkoły, rozwija formy
współdziałania szkoły z rodzicami;
13) za inne znaczące osiągnięcia, ze względu na specyfikę szkoły.
§ 5. Ilekroć w uchwale jest mowa o szkole lub Dyrektorze Szkoły należy przez to rozumieć również placówkę oświatową oraz jej dyrektora.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 gru 2004 08:24
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1856 razy