BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIII/138/04

z dnia: 15 października 2004 roku.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 r.
GGSSS SGS

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art.109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65, poz. 594,  Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611,  Nr 189, poz. 1851) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1) Zwiększeniu planu dochodów  budżetowych o kwotę                -       27 752  

-     zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                -    214 400

-    zgodnie z załącznikiem Nr 2

3) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                  -      242 152

-     zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem:             -  7 914 623 zł

2) Wydatki ogółem:              -  8 064 623 zł

§ 3. 1. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4.

2. Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XIV/93/04 z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok zawierający wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 r. przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Józef Goszczycki

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                             do uchwały Nr XXIII/138/04

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Rady Miejskiej w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       z dnia 15.10.2004 r.

 

                                                  Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2004r.            

 

Dział

Rozdz

  §

Wyszczególnienie

 Zwiększenia 

Zmniejszenia

Uwagi

750

 

 

Administracja publiczna

5000

 

 

 

75023

 

Urzędy gmin

5 000

 

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5 000

 

 

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

7 500

 

 

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

7 500

 

 

 

 

0430

Wpływy z opłaty targowej

7 500

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

15 252

 

 

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

4 692

 

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

4 692

 

 

 

80195

 

Pozostała działalność

10 560

 

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

10 560

 

 

 

 

 

Ogółem :

27 752

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                             do uchwały Nr XXIII/138/04

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Rady Miejskiej w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      z dnia 15.10.2004 r.

 

 

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2004 rok

              

Dział

Rozdz

  §

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

Uwagi

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

700

 

 

01095

 

Pozostała działalność

 

700

 

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

 

500

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

200

 

020

 

 

Leśnictwo

 

1 500

 

 

02095

 

Pozostała działalność

 

1 500

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

1 500

 

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

 

80 000

 

 

40002

 

Dostarczanie wody

 

80 000

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

80 000

 

600

 

 

Transport i łączność

 

10 000

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

10 000

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

10 000

 

750

 

 

Administracja publiczna

96 600

500

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

5 600

500

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 500

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

500

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

100

 

 

 

75022

 

Rady gmin

3 500

 

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3 500

 

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

87 500

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

70 000

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 500

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000

 

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

4 000

 

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 000

2 000

 

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

2 000

2 000

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

2 000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000

 

 

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

7 000

2 000

 

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

7 000

2 000

 

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

 

2 000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7 000

 

 

                                             

 

 

                                               

Dział

Rozdz

  §

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

Uwagi

801

 

 

Oświata i wychowanie

111 252

46 500

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

59 000

27 000

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

41 000

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

12 000

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

5 000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

10 000

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

18 000

 

 

 

80110

 

Gimnazjum

20 000

15 000

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 000

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

10 000

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000

 

 

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

3 000

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

2 000

 

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

21 692

1 000

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 000

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

1000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15 692

 

 

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

3 500

 

 

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracown.

 

3 000

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społ.

 

500

 

 

80195

 

Pozostała działalność

10 560

 

 

 

 

3240

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

10 560

 

 

851

 

 

Ochrona zdrowia

5 200

5 200

 

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

5 200

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne        

 

5 200

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 000

 

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

200

 

 

852

 

 

Pomoc społeczna

14 100

 

 

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

14 100

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 000

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 300

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

300

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 500

 

 

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

5 000

65 000

 

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

35 000

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

35 000

 

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

5 000

 

 

 

 

4260

Zakup energii

5 000

 

 

 

90095

 

Pozostała działalność

 

30 000

 

 

 

6060

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

30 000

 

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 000

1 000

 

 

92109

 

Domy kultury, świetlice i kluby

1 000

1 000

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 000

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

242 152

214 400

 

                                

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ZałącznikNr 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                             do uchwały Nr XXIII/138/04

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Rady Miejskiej w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      z dnia 15.10.2004 r.

 

 

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nazwa zadania

Wartość

 Dotychczas

Srodki

w tym

 

 

 

Ogółem

inwestycyjnego i

kosztorysowa

 poniesione

wynikające

Środki własne

Wpłaty ludności

 Środki własne funduszy celowych

 Kredyty  pożyczki

  środki na inwestycje

jego lokalizacja

zadania

 wydatki do

z  planów

 

 

 2003 r.

Na 2004

A. Zadania kontynuowane

1 116 048

32 900

509 850

139 023

57 950

251 887

60 990

509  850

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego

599 298

11 000

40 000

40 000

 

 

 

40 000

2.  Budowa studni głębinowej w Jedwabnem

155 000

3 000

127 000

66 010

 

 

60 990

127 000

3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Biodry, Borawskie, Burzyn, Chyliny, Konopki Chude, Kubrzany, Orlikowo, Stryjaki, Witynie

361 750

18 900

342 850

33 013

57 950

251 887

 

342 850

 

 

 

 

 

 

 

 

-

B. Zadania nowo rozpoczęte

4 654 161

-

449 139

244 222

 

85 907

119 010

449 139

1.  Budowa Gimnazjum w Jedwabnem

3 750 000

 

13 587

13 587

 

 

 

13 587

2. Przebudowa drogi gminnej KotowoKotówek

134 094

 

134 094

48 187

 

85 907

 

134 094

3. Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej  Nr 23149 do wsi Konopki Tłuste

212 609

 

0

0

 

0

 

0

4. Wykonanie dokumentacji oraz studni głębinowych we  wsi Orlikowo oraz projektów wodociągów w gminie

195 000

 

125 000

65 990

 

 

59 010

125 000

5. Wykonanie projektów kanalizacji na ul. Skłodowskiej, Przytulskiej, Wesołej,  Pięknej i Polnej w Jedwabnem

25 000

 

10 000

10 000

 

 

 

10 000

 

 

 

 

 

Nazwa zadania

Wartość

 Dotychczas

Srodki

w tym

 

 

 

Ogółem

inwestycyjnego i

kosztorysowa

 poniesione

wynikające

Środki własne

Wpłaty ludności

 Środki własne funduszy celowych

 Kredyty  pożyczki

  środki na inwestycje

jego lokalizacja

zadania

 wydatki do

Z  planów

 

 

 2003 r.

Na 2004

6. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

126 000

 

5 000

5 000

 

 

 

5 000

7. Budową kanału deszczowego na ulicy Nowej w Jedwabnem

91 458

 

91 458

31 458

 

 

60 000

91 458

8. Zakup centralki telefonicznej

10 000

 

0

0

 

 

 

0

9. Wykonanie projektów  drogi KonopkiWitynie

10 000

 

5 000

5 000

 

 

 

5 000

10. Wykonanie projektów  drogi Nadbory-Biodry

10 000

 

5 000

5 000

 

 

 

5 000

11. Zakup koparki dla KZB w Jedwabnem

30 000

 

0

0

 

 

 

0

12 Udział Gminy Jedwabne  w budowie drogi wojewódzkiej Nr 668 Pątnica Osowiec w obrębie Gminy Jedwabne.

30 000

 

30 000

30 000

 

 

 

30 000

13 Budowa linii oświetleniowej wzdłuż działki 323 – drogi gminnej we wsi Mocarze.

5 000

 

5 000

5 000

 

 

 

5 000

11. Wykonanie nasypu ze żwiru  i wyrównanie nawierzchni drogi do wsi Biodry

25 000

 

25 000

25 000

 

 

 

25 000

Ogółem

5 770 209

32 900

958 989

383 245

57 950

337 794

180 000

958 989

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ZałącznikNr 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                             do uchwały Nr XXIII/138/04

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Rady Miejskiej w Jedwabnem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      z dnia 15.10.2004 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004r.

 

Ad. § 1 pkt 1: Zwiększono  plan dochodów o kwotę 27 750 zł

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadzono dochody w rozdziale 75023 paragraf 0750 w kwocie 5 000 zł w związku ze zwiększonymi w stosunku do planowanych wpływami czynszu za internat

W dziale 756 Dochody od osób prawnych i osób fizycznych  zwiększono dochody z wpływu z tytułu opłaty targowej w związku ze zmianą stawek opłaty targowej polegającej na włączeniu opłaty eksploatacyjnej do stawek tej opłaty po zmianie zarządcy.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono dochody w związku z otrzymaniem dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie uczniów młodocianych na praktykach zawodowych oraz na dowożenie uczniów z klas zerowych do szkół.

Ad. § 1. Pkt 2 i 3:  Dokonano przesunięć w planie wydatków i zwiększono  wydatki o kwotę zwiększonych dochodów

Zwiększono wydatki o dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z celami dotacji i ponadto dokonano przesunięć wydatków dostosowując plan do przewidywanych łącznych wydatków w 2004r.

Przesunięto głównie środki z ograniczenia wydatków inwestycyjnych przesuwając je na tytuły wydatków, dla których w chwili obecnej wiadomo, że ustalono je w pierwotnym budżecie w za niskiej wysokości.

Ograniczenie wydatków inwestycyjnych dotyczy następujących inwestycji:

-         Budowa studni głębinowych w Jedwabnem, Orlikowie i projekty wodociągów,

-         Wykonanie projektów kanalizacji i projektów dróg

-         Ze środków na modernizację oczyszczalni

-         Ze środków na budowę gimnazjum

-         Ze środków planowanych na zakup koparki dla KZB

Uzyskane środki z ograniczenia wydatków inwestycyjnych i ograniczenia niektórych wydatków bieżących, których zaawansowanie w chwili obecnej świadczy, że nie będą wykonane przeznaczono głównie na zwiększenie wydatków związanych w za nisko ustalonym poziomie wydatków na wynagrodzenia w dziale Oświata i wychowanie i Administracja publiczna oraz na wydatki związane z zakupem opału, usług i remont - wymianę pieca w Szkole Podstawowej w Jedwabnem w związku z awarią starego pieca.

 

 

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 gru 2004 08:10
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1416 razy