BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIV/148/04

z dnia: 19 listopada 2004 r.
w sprawie: sprawie przystąpienia do realizacji i sfinansowania projektu ,,Biblioteki Publiczne – Internet – Informacja – Społeczeństwo w Województwie Podlaskim w latach 2004 – 2006”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 h w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Przystąpić w 2005 roku do realizacji projektu ,,Biblioteki Publiczne – Internet – Informacja – Społeczeństwo w Województwie Podlaskim w latach 2004 – 2006” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Koordynatorem i realizatorem Projektu jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białmstoku.
§ 2. Gmina Jedwabne zobowiązuje się sfinansować część projektu dotyczącą zadań Gminy, w wysokości 10 791 zł. (ogólna, szacunkowa kwota projektu) w tym wkład własny 2 698 zł. (25% wartości projektu)
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 30 lis 2004 10:24
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1122 razy