BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIV/146/04

z dnia: 19 listopada 2004 r.
w sprawie: zmian w Statucie Gminy Jedwabne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759/
§ 1. W statucie Gminy Jedwabne, uchwalonym Uchwałą Nr V/46/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 26 kwietnia 2003 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 50 poz. 1047, wprowadza się zmiany polegające na:
1. Zmianie numeracji części Statutu Gminy:
1) W części V oznaczenie ,,V” zmienia się na ,,IV”
2) W części VII oznaczenie ,,VII” zmienia się na ,,V”
2. Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych stanowiący załącznik Nr 5 do Statutu Gminy Jedwabne skreśla się w całości. W miejsce to wprowadza się zapis w brzmieniu:
,,Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych
1) Biblioteka Publiczna,
2) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
3) Ośrodek Pomocy Społecznej,
4) Komunalny Zakład Budżetowy,
5) Publiczne Gimnazjum w Jedwabnem,
6) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedwabnem z podległą organizacyjnie
Szkołą Filialną w Karwowie,
7) Publiczna Szkoła Podstawowa w Nadborach z podległą organizacyjnie
Szkołą Filialną w Makowskich,
8) Publiczna Szkoła Podstawowa w Orlikowie,
9) Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Chudych.

§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 30 lis 2004 10:11
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1145 razy