BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 48/2016

z dnia: 10 sierpnia 2016 r.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo– odbiorczej w Zespole Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz Instrukcji w sprawie zasad przeprowadzania i dokumentowania inwentaryzacji składników majątkowych wprowadzonej Zarządzeniem Burmistrza Jedwabnego Nr 66/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zarządza się co następuje :

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w Zespole Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem  dokonując spisu z natury składników majątkowych według stanu na dzień 31 sierpnia 2016 r.


§ 2. Stroną zdającą jest Pani Ewa Frączek, stroną przyjmującą jest Pan Zbigniew Prószyński.


§ 3. Inwentaryzacją należy objąć:
1. Środki trwałe,
2. Pozostałe środki trwałe,
3. Zbiory biblioteczne,
4. Wartości niematerialne i prawne,
5. Materiały.


§ 4.  Termin przeprowadzenia spisu z natury :
1. Rozpoczęcie: 18 sierpnia 2016 r.
2. Zakończenia : 31 sierpnia 2016 r.


§ 5. Do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych wyznaczam komisję  inwentaryzacyjną  w następującym składzie osobowym :
1. Zapert Izabela  -  przewodniczący
2. Karwowska Jolanta - członek
3. Eska Barbara  - członek

4. Kurkowska Anna- członek

5. Borawska Wiesława – członek

6. Kuklińska Anna - członek

7. Borawska Ewa - członek

8. Zapert  Izabella  - członek

9. Prószyńska Joanna

10.Chojnowska Mirosława

11. Kozioł Dorota - członek

12. Filipkowska Urszula  - członek

 

§ 6.Zobowiązuję komisję inwentaryzacyjną do:
- przeprowadzenia inwentaryzacji w ustalonym terminie,
- przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie,
- dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych,

- przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Referatu Finansowo Budżetowo Oświatowego Urzędu Miejskiego w Jedwabnem w terminie pięciu dni po zakończeniu spisu.

§ 7. Członków komisji inwentaryzacyjnej oraz zespoły spisowe czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej  i skarbnikowi.

§ 9. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Otrzymują do wykonania:
1. Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej,
2. Skarbnik,
3. Osoby materialnie odpowiedzialne za składniki majątkowe.

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 18 sie 2016 13:23
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1407 razy