BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXII/137/04

z dnia: 9 września 2004 roku.
w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa miasta Jedwabne.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055/ oraz §7 pkt. 15 Statutu Gminy Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W uznaniu zasług dla miasta Jedwabne nadaje się Panu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Tomaszowi Strzemboszowi Honorowe Obywatelstwo Miasta Jedwabne.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 23 wrz 2004 09:05
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1168 razy