BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

NR XXI/135/04

z dnia: 22 sierpnia 2004 roku
w sprawie: uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Jedwabnem
Na podstawie art.62 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329; Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214. poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055/ Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVI/107/04 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 18 kwietnia 2004 roku w sprawie rozwiazania Zespołu Szkół w Jedwabnem dokonuje się zmiany polegającej na wprowadzeniu do treści §1 zdania o treści następującej:
,, Wymienione szkoły tj. Szkoła Podstawowa w Jedwabnem i Publiczne Gimnazjum w Jedwabnem od dnia 1 września 2004 r. będą funkcjonowały jako samodzielne jednostki organizacyjne.”
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem i tablicach ogłoszeń w/w Szkół.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 wrz 2004 09:52
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1198 razy