BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI/134/04

z dnia: 22 sierpnia 2004r
w sprawie: określenia wysokości i sposobu pobierania dziennych stawek opłaty targowej.
Na podstawie art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm. Nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 203 poz. 1966, Nr 200 poz. 1953, Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291) uchwala się, co następuje:
§ 1. Miejscami wyznaczonymi do prowadzenie handlu na terenie Gminy Jedwabne jest targowisko w Jedwabnem przy Szosie do Łomży.
§ 2. Dzienne stawki opłaty targowej na targowisku w Jedwabnem ustala się w następującej wysokości:

1. Od sprzedaży każdej sztuki:
 bydło 6,00 zł
 konie 10,00 zł
 cielęta, kozy, owce, drób, gołębie 3,00 zł
 prosięta 1,00 zł
2. Od sprzedaży towarów z samochodu, platformy, przyczepy, naczepy, wozu konnego:
 płodów rolnych (zboże, ziemniaki, warzywa, owoce) 6,00 zł
 artykułów przemysłowych (narzędzia, art. stalowe i elektryczne, odzież, tekstylia, obuwie) 8,00 zł
 maszyny i sprzęt rolniczy 12,00 zł
 artykuły spożywcze (garmażeryjne, ryby, mięso, wędliny) 8,00 zł
3. Sprzedaż złota i biżuterii 10,00 zł
4. Sprzedaż pasz, nawozów mineralnych, materiałów budowlanych, instalacyjnych, części zamiennych do maszyn, ciągników i samochodów z samochodów ciężarowych:
 bez przyczepy 10,00 zł
 z przyczepą 12,00 zł
5. Za zajęcie 1m2 od sprzedaży towarów wyłożonych na placu nie więcej niż wynosi ustawowa górna stawka dzienna w kwocie 579,32 zł 1,50 zł
6. Za sprzedaż w barach obwoźnych 13,00 zł

§ 3. Poboru opłaty targowej dokonuje inkasent bezpośrednio na targowisku na podstawie pokwitowań urzędowych.
§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej na targowisku przez inkasenta, którym jest Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem, wynagrodzenie za inkaso wynosi 85% pobranych opłat.
§ 5. Z dniem wejścia uchwały w życie tracą moc:
1) Uchwała Nr VIII/42/99 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 12 września 1999 roku w sprawie określenia wysokości i sposobu pobierania dziennych stawek opłaty targowej – ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.
2) Uchwała Nr X/54/99 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 grudnia 1999 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości i sposobu pobierania dziennych stawek opłaty targowej – ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.
3) Uchwała Nr III/37/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 22 lutego 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości i sposobu pobierania dziennych stawek opłaty targowej – ogłoszona w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego Nr 19, poz. 203.
4) Uchwała Nr XX/124/04 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 6 lipca 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości i sposobu pobierania dziennych stawek opłaty targowej – ogłoszona w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego Nr 108, poz. 1584.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 wrz 2004 09:52
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1593 razy