BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI/133/04

z dnia: z dnia 22 sierpnia 2004 r.
w sprawie: warunków przyznawania, odpłatności, trybu ich pobierania i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 11 oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr.64, poz. 593,Nr. 99,poz.1001) uchwala się, co następuje:
§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej obejmują:
a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
b) opiekę higieniczną,
c) pielęgnację zaleconą przez lekarza
d) w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
e) pomoc w przygotowaniu lub dostarczeniu posiłku,
f) inne wynikające z potrzeb podopiecznego.
§ 2. 1. Usługi opiekuńcze określone w § 1 mogą być świadczone osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest ich pozbawiona.
2. Usługi opiekuńcze określone w § 1 mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
3. Przyznanie pomocy określonej w ust. 1 i 2 winno być poprzedzone wywiadem środowiskowym oraz zebraniem niezbędnych dokumentów uzasadniających konieczność przyznania pomocy.
§ 3. Osoby korzystające z usług świadczonych w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej według niżej podanej tabeli:
a) osoby samotne i samotnie gospodarujące:
Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust.1 ustawy wyrażony w % Wysokość opłaty w % ustalona do ceny usług dla osób samotnych Wysokość opłaty w % ustalona do ceny usługi dla osób samotnie gospodarujących posiadających rodzinę
do 100 % 0 10
101 % - 150 % 10 20
151 % - 200 % 15 30
201 % - 250 % 25 40
251 % - 300 % 50 80
powyżej 300 % 100 100


b) osoby w rodzinie:
Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust.1 ustawy wyrażony w % Wysokość opłaty w % ustalona do ceny usługi dla osób w rodzinie
Do 100 % 10
101 % - 150 % 25
151 % - 200 % 35
201 % - 250 % 50
251 % - 300 % 85
Powyżej 300 % 100

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług, może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na określony czas, zwłaszcza ze względu na:
a) długotrwałą chorobę,
b) nadmierne wydatki z przyczyn losowych,
c) znaczne wydatki na leki,
§ 5. Kwoty przedstawione w tabeli w § 3 podlegają waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
§ 6. Opłaty za usługi opiekuńcze wnoszone są do Banku Spółdzielczego w Jedwabnem w terminie określonym w decyzji.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XVIII/97/97 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 27 kwietnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej osobom samotnym i w rodzinie oraz zasad odpłatności i trybu pobierania opłat od świadczeniobiorców.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 wrz 2004 09:47
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1094 razy