BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 24/2016

z dnia: 08 kwietnia 2016 r.
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania oceny i kontroli realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 późn.zm.), art. 17 i 18 ust. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 239),  art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Jedwabne organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom na realizację zadań publicznych w trybie art. 11 ust. 1 i art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 239), którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam referatom – Podatków, Rolnictwa, Działalności Gospodarczej, Organizacji i Spraw Pracowniczych i Finansowo – Budżetowo - Oświatowemu  Urzędu Miejskiego  w Jedwabnem.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.

 

 

                                                                                       Burmistrz Jedwabnego

                                                                                           Michał Chajewski

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 11 kwi 2016 12:17
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1094 razy