BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

NR XXI/132/04

z dnia: 22 sierpnia 2004 roku
w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy
Na podstawie art. 67 ust. 1 i art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) i § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków miedzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. Nr 121, poz. 1307) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjąć Statut Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wyznaczyć Pana Chajewskiego Michała i Pana Goszczyckiego Józefa jako dodatkowych przedstawicieli Gminy w Zgromadzeniu Związku.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/91/04 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 23 stycznia 2004 roku w sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 wrz 2004 09:49
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1091 razy