BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VI/52/03

z dnia: 25 maja 2003 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Jedwabnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806/ oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz.509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Odmownie załatwić skargę Pana Wojciecha Lusińskiego w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki nr 1217 w Jedwabnem.
2. Uzasadnienie uchwały zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega doręczeniu skarżącemu oraz Sejmikowi Samorządowemu Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki


Załączniki
1. Uzasadnienie
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 cze 2003 13:18
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1349 razy
Ilość edycji: 1