BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

NR XX/130/04

z dnia: z dnia 6 lipca 2004 roku
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Planu Ochrony dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Pozytywnie opiniuje się ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu użytkowania gruntów, eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnetrznych oraz ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu do nieruchomości niebędących własnością Skarbu Państwa, zawarte w Projekcie Planu Ochrony dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 wrz 2004 09:39
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1104 razy