BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/129/04

z dnia: z dnia 6 lipca 2004 r
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Jedwabne i określenia granic ich obwodów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ oraz art. l7 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496 z 1997 Nr 28, poz.153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144 poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz 1185, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz 1304/ Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W Załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVI/110/04 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 18 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia planu sieci Publicznych Szkół Podstawowych na terenie gminy Jedwabne i określenia granic ich obwodów (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 58, poz. 978 z 11 maja 2004 roku) wprowadza się następujące zmiany:
W punkcie 2 załącznika nr 2 w zdaniu: ,,W skład obwodu Szkoły Podstawowej w Nadborach wchodzą następujące miejscowości: Nadbory, Brzostowo, Siestrzanki, Biodry, Pluty, Chyliny, Mocarze, Szostaki, Kamianki Kolonia” dopisuje się wyraz ,,Burzyn”,
a w zdaniu: ,,W skład obwodu Szkoły Filialnej w Makowskich z oddziałem zerowym i Kl. I - III przyporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Nadborach wchodzą następujące miejscowości: Bartki, Kamianki, Koniecki, Makowskie, Burzyn.” skreśla się wyraz ,,Burzyn”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 wrz 2004 09:37
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1070 razy