BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

NR XX/127/04

z dnia: z dnia 6 lipca 2004 roku
w sprawie: zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach.
Na podstawie art. 96 ust.4 w związku z art. 17 ust. 1 pkt.14 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. / Dz. U. Nr. 64, poz. 593, zm. Dz. U. Nr. 99, poz. 1001), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Pomoc w formie gorącego posiłku może być przyznana uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych.
§ 2. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.
§ 3. Bezzwrotna pomoc w postaci posiłku może być przyznana uczniom rodzin, w których dochód nie przekracza 100 % kryterium dochodowego określonego w/g art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 4. Przyznanie pomocy uczniom z rodzin , które nie znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i dochód rodziny kształtuje się powyżej 100% kryterium dochodowego określonego wg przepisów art. 8 ustawy o pomocy społecznej , powinno odbywać się na zasadach zwrotu 100 % wydatków poniesionych na ten cel przez gminę zgodnie z art. 96 ust. 1 , ustawy .
§ 5. W przypadkach szczególnych, określonych w ust. 4 art. 104 wyżej cytowanej ustawy można odstąpić od żądania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku.
§ 6. 1.Świadczenia w formie posiłku mogą być przyznawane na wniosek rodziców , opiekunów ucznia , dyrektora szkoły , do której dziecko uczęszcza , pracownika socjalnego oraz innej osoby posiadającej informację o głodnym uczniu.
2. Koordynatorem dożywiania w gminie jest kierownik ośrodka pomocy społecznej , który współdziała w tym zakresie z dyrektorami szkół, przedstawicielami samorządu gminnego, organizacjami pozarządowymi w gminie.
§ 7. Traci moc uchwała Nr. XXVIII/129/02 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 21 marca 2002 roku.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 wrz 2004 09:36
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1059 razy