BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

NR XX/126/04

z dnia: z dnia 6 lipca 2004 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na obszarze gminy Jedwabne
na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747, 2002 r. Nr 113, poz. 984) uchwala się co następuje:
§ 1. W ,,Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Jedwabne” stanowiącym załacznik do uchwały Nr XIX/121/04 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 17 czerwca 2004 roku (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 90, poz. 1334 z dnia 25 czerwca 2004 roku) wprowadza się zmiany polegające na:
1. Skreśla się w całości ,,Rozdział IX Przepisy Karne i Kary Pieniężne”
2. W ,,Rozdziale IX Postanowienia Końcowe”
1) zapis §47 otrzymuje zapis §46,
2) zapis §48 otrzymuje zapis §47,
3) zapis §49 otrzymuje zapis §48.
§ 2. Pozostałe postanowienia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków” pozostają bez zmian.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 wrz 2004 09:32
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1229 razy