BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XI/81/15

z dnia: 14 grudnia 2015 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) w związku § 2 ust. 3  uchwały Nr III/27/03 z dnia 22 lutego 2003 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najem na okres dłuższy niż 3 lata, uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1109/1 o pow. 0,0657 ha, objętej księgą wieczystą LM1L/00071504/1, położonej w obrębie miasta Jedwabne, stanowiącą własność Gminy Jedwabne za działki nr 1110/1 o pow. 0,0255 ha, 1111/1 o pow. 0,0262 ha, 1112/1 o pow. 0,1284 ha objęte księgą wieczystą LM1L00020519/7, położone w obrębie miasta Jedwabne stanowiące własność Państwa Hanny Barbary
i Andrzeja Męczkowskich.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Szmitko

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 22 gru 2015 10:28
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 451 razy