BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XI/80/15

z dnia: 14 grudnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łomżyńskiemu.

Na podstawie art. 10 ust.1 i oraz art. 18 ust. 1 pkt. 15 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/ oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Jedwabne pomocy rzeczowej Powiatowi Łomżyńskiemu w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach powiatowych będących ulicami w Jedwabnem w okresie zimowym 2015/2016 oraz do utrzymania czystości, koszenia trawników i podcinania żywopłotów  na w/w drogach w okresie od dnia zawarcia umowy, o której mowa w § 4 do 30.11.2016 roku.

§ 2. Pomoc wymienioną w § 1 Gmina wykonywać będzie poprzez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Jedwabnem, 18-420 Jedwabne ul. Mickiewicza 4, zaś jej wartość została określona  na kwotę 16 000,00 zł  (słownie: szesnaście tysięcy złotych) .

§ 3. Środki finansowe na pomoc, o której mowa w  § 2 będą pochodziły z budżetu Gminy Jedwabne na 2016 rok i przekazywane dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
w Jedwabnem, 18-420 Jedwabne ul. Mickiewicza 4.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do zawarcia stosownych umów z Powiatem Łomżyńskim w sprawie udzielenia pomocy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Szmitko

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 22 gru 2015 10:26
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 493 razy