BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XI/77/15

z dnia: 14 grudnia 2015 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/129/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1515.), art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst  jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.), Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/129/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2013r., poz. 1347.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3  otrzymuje następujące brzmienie:

1) Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem z następującą częstotliwością:

a) co najmniej dwa razy w miesiącu z budynków jednorodzinnych z terenu miasta Jedwabne,

b) co najmniej raz w tygodniu w sezonie letnim tj. od 15 kwietnia do 15 października z budynków wielorodzinnych z terenu miasta Jedwabne, co najmniej dwa razy w miesiącu w okresie zimowym,

c) co najmniej raz w miesiącu w sezonie zimowym oraz co najmniej dwa razy w miesiącu w sezonie letnim tj. od dn. 15 kwietnia do dn. 15 października z budynków jednorodzinnych z terenu gminy Jedwabne wg. harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców.

2) Selektywnie zebrane odpady gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki ustawionych w gniazdach odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem, z następującą częstotliwością:

a) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale – raz w miesiącu,

b) szkło – raz na kwartał,

c) papier – raz na kwartał.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

 

 

 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Szmitko

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 22 gru 2015 10:21
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 529 razy