BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XI/76/15

z dnia: 14 grudnia 2015 roku
w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 1515.), art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. , poz. 1399 ze zm.),  Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi co kwartał, w terminach do 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października, 15 grudnia każdego roku z możliwością opłaty comiesięcznej.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Jedwabnem: BS JEDWABNE 61 8752 0006 0000 1023 2000 0020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 4. Traci moc uchwała nr  XXI/125/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/170/13 z dnia 12 grudnia 2013 roku zmieniająca  uchwałę w sprawie ustalenia  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

 

 

 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Szmitko

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 22 gru 2015 10:18
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 603 razy