BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

NR XX/125/04

z dnia: 6 lipca 2004 roku
w sprawie: w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych
Na podstawie art. 118 ust. 2, pkt. 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 161 1, Nr 189 poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz. 127l, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań Gminy.
2. Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
3. W przypadkach szczególnych wniosek może być złożony po upływie ww terminu. Uchybienie teffi1inu wymaga pisemnego uzasadnienia.
4. Oferty realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2, może również złożyć podmiotom wymienionym w ust. 1 Burmistrz.
§ 2. 1. Wnioski - oferty podmiotów zainteresowanych powinni zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
2) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
3) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania,
4) termin i miejsce realizacji zadania,
5) informacje o posiadanych własnych środkach finansowych oraz uzyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania.
2. Do wniosku powinien być dołączony statut lub inny dokument organizacyjny, lub rejestracyjny podmiotu z którego wynikają zadania statutowe oraz upoważnienie do składania oświadczeń woli.
3. Wniosek powinien zawierać także zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz ZUS podmiotu o niezaleganiu - podmiotu z zapłatą składek oraz obowiązkowych należności publicznoprawnych.
4. Wniosek powinien być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione na podstawie aktualnych wpisów w rejestrach do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.
5. Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień lub dokumentów.
6. Niezłożenie wskazanych dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w terminie spowoduje wykluczenie podmiotu z postępowania o udzielenie dotacji.
§ 3. 1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz po zasięgnięciu opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego uwzględniając w szczególności:
1) znaczenie zadania dla realizacji celów samorządu gminy,
2) wysokość środków budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadań zleconych podmiotom o których mowa w § l,
3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym realizacji do rzeczowego zakresu zadania,
4) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę przy uwzględnieniu informacji zawartych we wniosku,
5) analizę wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji.
2. Burmistrz dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert realizacji zadania, uwzględniając przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a w wypadkach prawem przewidzianych, ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 4. 1. Warunkiem zlecenia przez samorząd gminy realizacji zadania jest zwarcie pisemnej umowy przez Burmistrza z podmiotem reprezentowanym przez osoby, o których mowa w paragrafie 2 ust. 2. Umowa powinna zawierać w szczególności:
1) dokładne oznaczenie stron umowy,
2) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce jego realizacji,
3) określenie czasu jego realizacji,
4) wzory dokumentacji umożliwiające okresową ocenę realizacji zadania, terminy oraz
sposób jej przekazywania,
5) zobowiązanie zleceniobiorcy do prowadzenia dokumentacji według wymagań określonych przez zleceniodawcę w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym, finansowym oraz jakościowym,
6) zobowiązanie zleceniobiorcy do poddania się w każdym czasie bez wcześniejszego powiadomienia, kontroli prowadzonej przez zleceniodawcę, lub osobę przez niego pisemnie upoważnioną w zakresie objętym umową,
7) określenie wysokości dotacji, jaką zleceniodawca przekaże zleceniobiorcy z tytułu realizacji umowy oraz. sposób i termin jej przekazywania,
8) określenie przeznaczenia przychodów uzyskanych przy realizacji zadania przez zleceniobiorcę, których częstotliwości i wysokości nie można było przewidzieć przy ustalaniu wysokości dotacji,
9) ustalenie zasad i terminów oraz formy rozliczeń miedzy stronami umowy,
10) ustalenie trybu i terminu przekazywania zleceniodawcy informacji o zakresie i sposobie realizacji umowy oraz ustalenie zakresu objętego stałym nadzorem zleceniodawcy,
11) warunki wypowiedzenia umowy,
12) szczegółowo określone zasady odpowiedzialności zleceniobiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleconego zadania lub wykorzystywania dotacji na cele inne niż określone w umowie, a w szczególności:
a) terminu zwrotu kwoty dotacji przeznaczonej na inne cele lub wykorzystywanej niezgodnie z przeznaczeniem,
b) wysokości oprocentowania kwoty dotacji, o której mowa pod lit. a),
c) terminu zwrotu kwoty dotacji w wypadku niewykonania lub częściowego niewykonania zleconego zadania,
d) sposobu i terminu zabezpieczenia realizacji zadania, o ile podmiot zobowiązał się do udzielenia takiego zabezpieczenia we wniosku o dotację.
e) wysokość odsetek z tytułu nieterminowego przekazywania dotacji przez zleceniodawcę lub opóźnienia jej zwrotu przez zleceniobiorcę (o ile odsetki były przedmiotem rokowań).
§ 5. 1. Burmistrz zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru w zakresie wykonywania umów oraz oceny ich realizacji uwzględniając kryteria efektywności, rzetelności, ciągłości, terminowości oraz jakości ich świadczenia.
2. Nadzór nad wykonywaniem umowy prowadzony jest w sposób określony w umowie, a w szczególności poprzez:
1) analizę okresowej oceny realizacji zadania, sporządzonej przez podmiot realizujący,
2) kontrolę realizacji zadania w trybie określonym w umowie.
§ 6. 1. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji z zachowaniem zasady jawności postępowania następuje na podstawie:
1) sprawozdania z wykonania,
2) kserokopii opisanych rachunków i faktur V A T (oryginały) dotyczących wydatków podmiotu faktycznie poniesionych na realizację zadania.
2. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji następuje w terminie określonym w umowie.
3. Burmistrz przedłoży corocznie Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji uchwały w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
§ 7. Sprawy związane z postępowaniem w sprawie przyjmowania wniosków, przyznawaniem i rozliczaniem dotacji z zachowaniem jakości postępowania prowadzone będą w Urzędzie Miejskim przez inspektora ds. zamówień publicznych.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XVI/106/04 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 18 kwietnia 2004r. w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy i sposobu jej rozdzielania oraz kontroli wykonania zadania.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiego Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, nie wcześniej niż 1 września 2004r.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 wrz 2004 09:31
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1284 razy