BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XI/73/15

z dnia: 14 grudnia 2015 roku
w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1 i pkt 4, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmuje się:

1) iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale, z zastrzeżeniem pkt 2,

2) opłatę od gospodarstwa domowego 5 osobowego i większego.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niesegregowanymi, o której mowa
w ust. 1 pkt 1, w wysokości 14,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niesegregowanymi, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 9,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

4. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niesegregowanymi, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, w wysokości 70,00 zł miesięcznie.

5. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 45,00 zł miesięcznie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Traci moc uchwała nr IV/10/14 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dn. 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2015 roku, poz. 16.)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

 

 

 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Szmitko

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 22 gru 2015 10:11
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 637 razy