BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XI/68/15

z dnia: 14 grudnia 2015 r.
w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki mieszkalne lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, z wyjątkiem budynków
i znajdujących się w nich pomieszczeń, a także gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

2) budynki i grunty zajęte na cele ochrony przeciwpożarowej, kultury i sportu,

3) budynki mieszkalne i pozostałe budynki służące kultowi religijnemu,

4) grunty, budynki oraz budowle wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.).

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 nie obejmuje budynków i znajdujących się w nich pomieszczeń oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXX/169/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

 

 

 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Szmitko

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 22 gru 2015 09:51
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 539 razy