BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

NR XX/124/04

z dnia: 6 lipca 2004 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości i sposobu pobierania dziennych stawek opłaty targowej.
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966,) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VIII/42/99 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 12 września 1999 roku w sprawie określenia wysokości i sposobu pobierania dziennych stawek opłaty targowej, zmienionej uchwałą Nr X/54/99 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 grudnia 1999 roku (ogłoszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem) oraz Uchwałą Nr III/37/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 22 lutego 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 19, poz. 203) wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarządza się pobór opłaty targowej na targowisku miejskim przez inkasenta, którym jest Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem.
2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 3% od pobranych kwot tej opłaty.
3. Inkasent jest zobowiązany przekazać pobraną opłatę targową na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Jedwabnem nie później niż w dniu następnym po jej pobraniu.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 wrz 2004 09:29
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1056 razy