BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

NR XX/123/04

z dnia: 6 lipca 2004 roku
w sprawie: limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 6 i 9e, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit d, art. 58 ust 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 i z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 156, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art.50 pkt 1 i art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się do realizacji w ramach programu SAPARD w okresie od 1 marca 2004r. do 31 lipca 2004r. zadania inwestycyjne pod nazwą:
1) Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 23149 do wsi Konopki Tłuste.
2) Przebudowa drogi gminnej Kotowo Plac – Kotówek.
3) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Biodry, Borawskie, Burzyn Chyliny, Konopki Chude, Kubrzany, Orlikowo, Stryjaki, Witynie.
2. Przyjmuje się do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – ZPORR w okresie od 1.06.2004 do 31 12.2006r. zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa Gimnazjum w Jedwabnem.
§ 2. 1. Ustala się limit wydatków na w/w zadania w 2004r.:
1) na zadanie określone w § 1 ust 1. pkt 1), tj. Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 23149 do wsi Konopki Tłuste
- kwota 49.887,53 zł – z budżetu gminy
- kwota 149.662,56 zł - dotacja w ramach programu SAPARD
2) na zadanie określone w § 1 ust. 1 pkt 2), tj. Przebudowa drogi gminnej Kotowo Plac – Kotówek.
- kwota 28.635,66 zł – z budżetu gminy
- kwota 85.906,98 zł - dotacja w ramach programu SAPARD
3) na zadanie określone w § 1 ust. 1 pkt 3), tj Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Biodry, Borawskie, Burzyn Chyliny, Konopki Chude, Kubrzany, Orlikowo, Stryjaki, Witynie.
- kwota 26.013 zł – z budżetu gminy
- kwota 57.950 zł – z wpłat ludności
- kwota 251.887zł - dotacja w ramach programu SAPARD
Łączna wartość inwestycji – kwota 649 942,73 zł
2. Ustala się limit wydatków na zadanie określone w § 1 ust 2 pod nazwą: Budowa Gimnazjum w Jedwabnem w latach 2004 – 2006:
- kwota 1 381 168,49 zł – z budżetu gminy
- kwota 4 051 744,51 zł - dotacja w ramach programu ZPORR
Łączna wartość inwestycji – kwota 5 432 913,02 zł
§ 3. W związku z przyjęciem do realizacji zadań inwestycyjnych określonych w §1 i ustaleniem limitu wydatków w § 2 ulega zmianie Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr IX/62/03 z dnia 31 sierpnia 2003r. określający Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Jednolity tekst Limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne uwzględniający zmiany wynikające z § 1 i 2 uchwały stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 wrz 2004 09:28
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1059 razy