BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VI/51/03

z dnia: 25 maja 2003 roku
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 82 345 zł
a) zgodnie z załącznikiem Nr 1
2) Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 35 000 zł
a) zgodnie z załącznikiem Nr 2
3) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 117 345 zł
a) zgodnie z załącznikiem Nr 2


§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody ogółem: - 7 112 652 zł
2) Wydatki ogółem: - 7 696 002 zł

§ 3. Objaśnienia do zmian stanowią załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 cze 2003 13:15
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1211 razy
Ilość edycji: 1