BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR X/64/15

z dnia: 27 listopada 2015 r.
w sprawie: upoważnienia do zawarcia Umowy Wsparcia przez Gminę Jedwabne oraz do złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu Gminy Jedwabne rygorowi egzekucji w formie aktu notarialnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7) oraz pkt 15) ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska w Jedwabnem  uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do zawarcia Umowy Wsparcia z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jedwabnem („Spółka”, „Emitent”) i DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Gwarant Emisji”) o treści zgodnej z załącznikiem do uchwały.

2. Umowa Wsparcia zostanie zawarta w związku z planowaną emisją obligacji, która zostanie dokonana przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 01/11/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, z dnia 23 listopada 2015 roku, w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich nabywania i wykupu.

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się Gminy Jedwabne egzekucji w trybie  art. 777 § 1 punkt 5 kodeksu postępowania cywilnego względem DNB Bank Polska S.A., z całego majątku Gminy Jedwabne do kwoty 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) wprost z aktu notarialnego, o treści wskazanej w załączniku do niniejszej uchwały, w zakresie obowiązku Gminy Jedwabne nieodwołalnego i bezwarunkowego, na żądanie Gwaranta Emisji, naprawienia szkody, poniesionej  przez odnośnego obligatariusza (w tym Gwaranta Emisji) w związku z:

(i)    niedokonaniem przez Emitenta płatności jakiekolwiek kwoty do zapłaty z obligacji w dniu jej płatności  lub

(ii)  faktem, iż jakiekolwiek zobowiązanie z obligacji stanie się niemożliwe do wyegzekwowania, nieważne, prawnie bezskuteczne lub zostanie niewykonane przez Spółkę;

2. Kwota odszkodowania, do której zapłaty odnośnemu obligatariuszowi (w tym Gwarantowi Emisji) będzie zobowiązana Gmina Jedwabne, będzie nie wyższa niż 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

3. DNB Bank Polska S.A. będzie uprawniony do wielokrotnego wystąpienia do właściwego sądu o nadanie  aktowi notarialnemu, sporządzonemu zgodnie z załącznikiem do uchwały i  stanowiącemu tytuł egzekucyjny przeciwko Gminie Jedwabne, klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31 stycznia 2029 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Szmitko

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 27 lis 2015 12:29
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 588 razy