BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XX/122/04

z dnia: 6 lipca 2004 roku
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 49 390 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 17 696 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 67 086 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem: - 8 038 925 zł
2.Wydatki ogółem: - 8 178 925 zł
§ 3. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 3.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia:
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 811 razy