BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IX/63/15

z dnia: 16 października 2015 r.
w sprawie: przyjęcia do realizacji w 2016 roku Programu współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1118 z póżn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji w 2016 roku Program Współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                 

           

Przewodniczący Rady Miejskie
            Mariusz Szmitko

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 25 paź 2015 10:50
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 418 razy