BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IX/61/15

z dnia: 16 października 2015 r.
w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Brzostowo.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz § 24 statutu sołectwa Brzostowo stanowiązego załącznik nr 4 do uchwały Nr XIV/69/96 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 25 kwietnia 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Jedwabne uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Brzostowo.

§ 2. 1. Termin przeprowadzenia wyborów ustala się do dnia 30 listopada 2015 r.

2. Szczegółowy terminarz zebrań wyborczych ustali Burmistrz w porozumieniu z właściwymi organami samorządu mieszkańców.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Brzostowo.

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

      Mariusz Szmitko

Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 25 paź 2015 10:47
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 398 razy