BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IX/57/15

z dnia: 16 października 2015 r.
w sprawie: powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jedwabnem zadań własnych Gminy Jedwabne z zakresu utrzymania dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r., poz. 1515), art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz.236 ze zm.), oraz art. 7, art. 19 oraz art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.260 ze zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

Zważywszy, że:

(A)Do zadań własnych Gminy należy, stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.) zaspokajanie potrzeb zbiorowych w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

(B)Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz.236 ze zm.), organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej, oraz wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.

§ 1.1.Gmina Jedwabne powierza spółce Przedsiębiorstwo gospodarki Komunalnej  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Spółka") wykonywanie zadania własnego Gminy Jedwabne z zakresu utrzymania dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Jedwabnego, na czas określony, tj. do dnia 31.01.2027 r.

2. Powierzone zadanie, o którym mowa w ust. 1, będzie realizowane przez Spółkę w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Jedwabne i ma charakter usługi publicznej, świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym.

§ 2.1. Zakres powierzonego zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały oraz sposób jego wykonywania, zostanie ustalony w umowie wykonawczej, która zostanie zawarta pomiędzy Gminą Jedwabne a Spółką, w celu wykonania niniejszej uchwały, a której przedmiotem będzie w szczególności określenie praw i obowiązków Gminy Jedwabne i Spółki w zakresie:

1)  świadczenia przez Spółkę usług w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych przez Gminę Jedwabne w zakresie dotyczącym Projektu;

2)  utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3)  wysokości i terminów płatności na rzecz Spółki rekompensaty z tytułu świadczenia przez Spółkę usług publicznych.

2. Z tytułu wykonywania powierzonego zadania Spółka może otrzymywać rekompensatę udzielaną zgodnie z prawem Unii Europejskiej dotyczącym udzielania pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym. Wysokość rekompensaty będzie obliczana na zasadach określonych w odrębnych przepisach,    z uwzględnieniem zasady, iż kalkulacja rekompensaty powinna wykazać, że w wyniku przyznania dofinansowania nie wystąpi nadmierne wynagrodzenie Spółki.

3. Zgodnie z decyzją Komisji nr 2012/21/UE z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (notyfikowaną jako dokument nr C(2011) 9380), rekompensata będzie wypłacana Spółce w latach, począwszy od roku 2015, nie krócej niż do roku 2023 włącznie. Szczegółowe zasady obliczania i kontrolowania wysokości rekompensaty zostaną określone w umowie wykonawczej.

4. Do podpisania umowy wykonawczej upoważnia się Burmistrza Gminy Jedwabne.

§ 3.W okresie wykonywania powierzonego zadania własnego gminy, o którym mowa  w § 1 ust. 1:

1) usługi wykonywane w ramach powierzonego zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 stanowić będą – obok działalności związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków oraz dowozem dzieci do szkół - podstawowy przedmiot działalności Spółki;

2) przedmiot działalności Spółki nie ulegnie rozszerzeniu o inne rodzaje działalności,

3) Gmina Jedwabne zachowa 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

 Mariusz Szmitko

Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 25 paź 2015 10:38
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 715 razy