BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IX/56/15

z dnia: 16 października 2015 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Jedwabnem w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) i objęcia nowych udziałów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz § 2 pkt. 3 Uchwały Nr IX /55/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 16 października 2015 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

 §1.1.Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Jedwabnem z kwoty 2 560 400,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) do kwoty 3 160 400,00 zł (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych ), tj. o kwotę 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) w drodze wniesienia do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Jedwabnem aportu o łącznej wartości rynkowej 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).

       2. Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) o którym mowa w ust. 1 będą ruchomości, budowle i urządzenia szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do uchwały, które zgodnie z operatem szacunkowym mają wartość 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).

 §2. 1. W zamian za wkład niepieniężny (aport) przekazany Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Jedwabnem o wartości 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) Gmina Jedwabne obejmie 6 000 (słownie: sześć tysięcy) nowych udziałów o wartości jednego udziału 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy. Tym samym udziały wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w formie aportu,  o którym  mowa  w  §  1  zostaną  w  całości  objęte  przez  Gminę Jedwabne.

      2.  Przekazanie składników majątkowych nastąpi na podstawie uchwały Zgromadzenia  Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jedwabnem.

 §3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

                                                                                                         

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                          

                                                                         

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Szmitko

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 25 paź 2015 10:34
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 551 razy