BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IX/55/15

z dnia: 16 października 2015 r.
w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z  2015, poz. 1515) Rada Miejska w Jedwabnem  uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o spółce należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina Jedwabne posiada odpowiednio udziały lub akcje.

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały i akcje, wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały i akcje, wkładów niepieniężnych (aportów).

3. Wniesienie wkładów niepieniężnych do spółek wymaga zgody Rady Miejskiej w Jedwabnem.

4. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów i akcji w spółkach winno być poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego dokonaną przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia.

§ 3. Ustala się zasady cofania udziałów i akcji w spółkach:

1) cofanie udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy Jedwabne następuje za zgodą Rady Miejskiej w Jedwabnem,

2) cofanie udziałów i akcji następuje poprzez ich umorzenie zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.

§ 4. Zbycie udziałów i akcji w spółkach wymaga uprzedniej zgody Rady Miejskiej w Jedwabnem.

§ 5. 1. Przed zaoferowaniem do zbycia udziałów lub akcji  Burmistrz Jedwabnego dokonuje lub zleca dokonanie analizy spółki mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki.

2. Od analizy, o której mowa w ust. 1 można odstąpić w przypadku gdy zbywane są udziały lub akcje spółki, w której gmina Jedwabne  posiada nie więcej niż 25% kapitału zakładowego.

§ 6. 1. Udziały i akcje będące własnością Gminy Jedwabne są zbywane w trybie:

1) przetargu publicznego,

2) aukcji ogłoszonej publicznie,

3) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

2. Zastosowanie przez Burmistrza Jedwabnego trybu innego niż określony w ust. 1 wymaga zgody Rady Miejskiej w Jedwabnem.

§ 7. Zbycie udziałów lub akcji powodujące wystąpienie gminy Jedwabne ze spółki wymaga zgody Rady Miejskiej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Szmitko

Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 25 paź 2015 10:32
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 512 razy