BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VIII/50/15

z dnia: 12 sierpnia 2015 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Jedwabne pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu  w kwocie 125 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pieć  tysięcy  złotych) z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1919B Orlikowo – Olszewo Góra o długości około 1000mb wraz z robotami towarzyszącymi tj. wykonaniem jednostronnych i oczyszczenie istniejących rowów po jednej stronie w/w odcinka derogi. Ostateczny udział gminy wynosi 50% ogólnej wartości zadania ustalonej w wyniku przetargu - bez robót towarzyszących. Środki finansowe na pomoc, o której mowa w  § 1 będą pochodziły z dotacji z budżetu Gminy Jedwabne na 2015 r.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do zawarcia stosownych porozumień i umów z Powiatem Łomżyńskim  w sprawie udzielenia pomocy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 4. Traci moc uchwała nr V/17/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 21 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

        

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Szmitko

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 sie 2015 11:38
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 469 razy