BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VIII/49//15

z dnia: 12 sierpnia 2015 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2015 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2025.

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz  art. 226, 227, 228, 229, 230, 231  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2013 r., poz. 885 z  późn. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

 §1. Wprowadza się zmiany w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2015 - 2025  wraz z prognozą  kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2025, zgodnie z  Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2015 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2015 – 2025, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Mariusz Szmitko

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 sie 2015 11:36
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 507 razy