BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VIII/47/15

z dnia: 12 sierpnia 2015 r.
w sprawie: powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem zadań własnych Gminy Jedwabne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust. 1 pkt 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

 § 1. 1. W celu zapewnienia zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Jedwabne  powierza się Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Jedwabnem zwanemu dalej „Spółką”, wykonywanie zadania własnego Gminy Jedwabne na okres od dnia 01.09.2015 r. do dnia 30.06.2016 r. w zakresie dowozu uczniów do Szkół Podstawowych i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem oraz odwozu do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć lekcyjnych z terenu gminy Jedwabne w roku szkolnym 2015/2016 wraz z opiekunem.

 2. Zadania, o których mowa w ust.1 mają charakter usług publicznych i będą realizowane w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty w ramach podstawowej działalności Spółki.

§ 2. Sposób wykonywania powierzonego zadania własnego Gminy, o którym mowa w § 1 oraz warunki finansowania określi umowa wykonawcza zawarta pomiędzy Gminą Jedwabne a Spółką.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Mariusz Szmitko

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 sie 2015 11:27
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 526 razy