BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VIII/46/15

z dnia: 12 sierpnia 2015 r.
w sprawie: wniesienia wkładem niepieniężnym do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jedwabnem mienia komunalnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§1. 1.Wyraża się zgodę na wniesienie wkładem niepieniężnym (aportem) do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Jedwabnem mienia komunalnego o łącznej wartości rynkowej 2 500 450,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) netto, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jedwabnem o wartość 2 500 450,00 zł. (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych).

§2. 1. Udziały wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w formie aportu, o którym mowa w § 1 zostaną w całości objęte przez Gminę Jedwabne.

2. Przekazanie składników majątkowych nastąpi na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jedwabnem.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Szmitko

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 sie 2015 11:25
Wytwarzający informację:
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 531 razy