BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VIII/45/15

z dnia: 12 sierpnia 2015 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jedwabnem, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.g i art. 58  ustawy  z dnia 8 marca  1990  roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 ust. 1  ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)  oraz  w związku z uchwałą Nr V/15/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 21 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jedwabnem, po rozpatrzeniu wniosku Prezesa Zarządu Spółki PGK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,  Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

§ 2. 1. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje z kwoty 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), tj. o kwotę 40 000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), poprzez utworzenie nowych udziałów w liczbie 400 (słownie: 400) przy zachowaniu dotychczasowej wartości nominalnej jednego udziału 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy.


  1. W związku z ustanowieniem nowych udziałów kapitał zakładowy Spółki będzie dzielił się na 600 (słownie: sześćset) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł. (słownie: sto złotych) każdy.

  1. Gmina Jedwabne, jako jedyny wspólnik, obejmuje wszystkie, tj. 400 (słownie: czterysta) udziałów po 100,00 zł (słownie: sto złotych) za jeden udział, na łączną kwotę 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), w podwyższonym kapitale zakładowym.

  1. Nowe udziały w liczbie 400 (słownie: czterysta) zostaną objęte po cenie nominalnej.

§ 3. Źródłem finansowania wkładu własnego, określonego w §1, będą środki finansowe zabezpieczone w Budżecie Gminy Jedwabne na 2015 r.

§ 4.Przekazanie środków, o których mowa w § 3 nastąpi do dnia 31 sierpnia 2015 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Szmitko

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 sie 2015 11:22
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 528 razy