BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VII/44/15

z dnia: 16 czerwca 2015 roku
w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 38 Statutu Gminy Jedwabne stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/164/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia
22 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedwabne (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 4176) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się w skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jedwabnem radnego Kazimierza Załuskę.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Szmitko
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 cze 2015 12:42
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 476 razy