BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VII/40/15

z dnia: 16 czerwca 2015 roku
w sprawie: ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 68 ust. 1 pkt. 7 i ust. 1a i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się bonifikatę w wysokości 90% od ceny lokalu mieszkalnego przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wielorodzinnym położonym w Jedwabnem, przy ul. Woj. Polskiego 5, wraz z udziałem w działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 834 o powierzchni 701 m².
§ 2. Bonifikaty, o której mowa w § 1, udziela się wyłącznie w przypadku, gdy zapłata ceny po uwzględnieniu bonifikaty nastąpi w formie jednorazowej zapłaty i najemca na rzecz którego następuje zbycie lokalu, nie zalega z zobowiązaniem pieniężnym wobec Gminy Jedwabne, w szczególności z racji opłat czynszu i innych dotyczących zbywanego lokalu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Szmitko
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 cze 2015 12:35
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 465 razy