BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VII/38/15

z dnia: 16 czerwca 2015 roku
w sprawie: dopłat do taryf za dostawę wody oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jedwabnem.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Jedwabne do 1m³ wody sprzedanej dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców zasilanych z wodociągu i hydroforni Orlikowo /grupa 2/ w wysokości 7,91 zł/m³ (netto), 8,54 zł/m³ (brutto).
§ 2. 1. Dopłatę ustalono na podstawie prognozowanych kosztów eksploatacji i obsługi hydroforni Orlikowo oraz wodociągu na 2015 rok.
2. Dopłata obowiązuje od dnia rozpoczęcia działalności spółki do dnia 31.12.2015 r. włącznie.
§ 3. Dopłaty, o których mowa w § 1, będą przekazywane miesięcznie w formie dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jedwabnem.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Szmitko
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 cze 2015 12:32
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 491 razy