BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VII/36/15

z dnia: 16 czerwca 2015 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2015 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2025.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:
§1. W Uchwale Nr IV/8/14 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2015 – 2025 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2015 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2015 – 2025, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Szmitko
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 cze 2015 12:27
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 497 razy