BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIX/121/04

z dnia: 17 czerwca 2004 roku.
w sprawie: uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na obszarze gminy Jedwabne
a podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747; z 2002 r. Nr 113, poz. 984/ uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na obszarze gminy Jedwabne w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 27 cze 2004 21:33
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1170 razy