BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/49/03

z dnia: 26 kwietnia 2003 roku
w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984/ oraz § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków /Dz. U. Nr 26, poz. 257/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedłożone przez Komunalny Zkład Budżetowy w Jedwabnem:
1) Zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości – 2,00 zł netto za 1 m 3,
2) Zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości – 2,50 zł netto za 1m 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Traci mcc Uchwała Nr XXVI/116/2001 Rady Miejskiej, w Jedwabnem z dnia 29 listopada 2001 roku w spranie opłat za wodę pobieraną z wodociągu miejskiego oraz ścieki odprotradzane do kanalizacji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pod1askiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 cze 2003 13:12
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1510 razy
Ilość edycji: 1