BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIX/120/04

z dnia: 17 czerwca 2004 roku
w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jedwabnem
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001) Rada Miejska uchwala, co nastepuje:
§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jedwabnem stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/86/91 Rady Gminy i Miasta Jedwabne z dnia 29 września 1991 r. (zm. Uchwała Nr XVI/80/96 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 14 grudnia 1996 r., Nr XXIV/125/98 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 18 czerwca 1998 r.).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 27 cze 2004 21:30
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1128 razy