BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A NR XIX/119/04

z dnia: 17 czerwca 2004 roku
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 6 i 9e, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit d, art. 58 ust 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 i z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art.50 pkt 1 i art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391,Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr X/65/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 12 września 2003 roku wprowadza się następujące zmiany:
§ 2 w/w uchwały przyjmuje następujące brzmienie:
„Ustala się limit wydatków na w/w zadania w 2004r.:
1) na zadanie określone w § 1 pkt 1), tj. Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 23149 do wsi Konopki Tłuste
- kwota 49.887,53 zł – z budżetu gminy
- kwota 149.662,56 zł - dotacja w ramach programu SAPARD
2) na zadanie określone w § 1 pkt 2), tj. Przebudowa drogi gminnej Kotowo Plac – Kotówek.
- kwota 28.635,66 zł – z budżetu gminy
- kwota 85.906,98 zł - dotacja w ramach programu SAPARD
3) na zadanie określone w § 1 pkt 3), tj Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Biodry, Borawskie, Burzyn Chyliny, Konopki Chude, Kubrzany, Orlikowo, Stryjaki, Witynie.
- kwota 26.013 zł – z budżetu gminy
- kwota 57.950 zł – z wpłat ludności
- kwota 251.887zł - dotacja w ramach programu SAPARD
Łączna wartość inwestycji – kwota 649 942,73 zł.”
§ 2. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/65/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 12 września 2003 określający Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Nowa treść załącznika stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 27 cze 2004 18:48
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1089 razy