BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VI/27/15

z dnia: 27 marca 2015 roku
w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do Punktu Przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedwabne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 c ust. 4 i 6 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:
1) Kryteria rekrutacji do Punktu Przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Jedwabne jest organem prowadzącym wraz z przyznaną liczba punktów,
2) Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu – należy przez to rozumieć Punkt Przedszkolny oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których Gmina Jedwabne jest organem prowadzącym.

§ 3. 1. Określa się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Punktu Przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych:
1) obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica pracującego/ studiującego rodzica samotnie wychowującego kandydata- 100 pkt,
2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego Punktu Przedszkolnego lub kl. I-III szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę Punkt Przedszkolny – 80 pkt.
3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do kl. IV-VI szkoły podstawowej lub do gimnazjum, w obwodzie której ma siedzibę Punkt Przedszkolny lub oddział przedszkolny – 60 pkt.
4) jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym – 40 pkt. ,
5) dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późń. zm.) – 20 pkt.
2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1 są odpowiednio :
1) zatrudnienie rodziców- zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z uczelni (szkoły) albo zaświadczenie o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2) oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do Punktu Przedszkolnego lub szkoły,
3) oświadczenie rodzica o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata.
3. O przyjęciu do Punktu Przedszkolnego i oddziału przedszkolnego decyduje liczba uzyskanych punktów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Szmitko

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 kwi 2015 12:34
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 478 razy