BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVII/113/04

z dnia: 25 kwietnia 2004 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art.109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 6 082 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
2) Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 41 000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
3) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 47 082 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody ogółem: - 7 741 104 zł
2) Wydatki ogółem: - 7 891 104 zł
§ 3. W załączniku Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XIV/93/04 z dnia 23 stycznia 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok wprowadza się następujące nowe zadania inwestycyjne:
12. Udział Gminy Jedwabne w budowie drogi wojewódzkiej Nr 668 Pątnica Osowiec w obrębie Gminy Jedwabne.
13. Budowa linii oświetleniowej wzdłuż działki 323 – drogi gminnej we wsi Mocarze
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XIV/93/04 z dnia 23 stycznia 2004r.w sprawie budżetu gminy na 2004 rok zawierający wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004r. przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 4.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 9 maj 2004 16:41
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1082 razy