BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT UCHWAŁY NR .......

z dnia: 27 marca 2015 roku
w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 38 Statutu Gminy Jedwabne stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/164/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedwabne (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 4176) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się w skład Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Jedwabnem radnych:
1) Chrostowski Ireneusz,
2) Górski Andrzej,
3) Iwanowski Bogdan,
4) Turowski Sławomir,
5) Wykowska Emilia.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Szmitko
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 mar 2015 10:13
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 450 razy